Παρτιτούρες - Scores

Η Συλλογή Παρτιτούρων του Αρχείου Νίκου Σκαλκώτα αποτελείται απο 108 Φακέλους και 322 υποφακέλους.
Κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε έναν τίτλο έργου και περιλαμβάνει διάφορες μορφές του υπό τη μορφή υποφακέλλων όπως σχέδια της σύνθεσης, σημειώσεις, χειρόγραφα τρίτων, πάρτες οργάνων κ.α..

Τα έργα παρουσιάζονται σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον αριθμό καταλόγου Γ.Γ. Παπαϊωάννου.

Οι τίτλοι των φακέλων αναγράφονται όπως ακριβώς εμφανίζονται στα χειρόγραφα. Σε κάποιες περιπτώσεις, προς διευκόλυνση των χρηστών έχουν προστεθεί οι μεταφράσεις τους σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά. Σε αυτή την περίπτωση η μετάφραση σημειώνεται εντός αγκύλης.

Στην περιγραφή των υποφακέλων/περιεχομένων έχουν αναγραφεί μόνο οι τίτλοι που εμφανίζονται στο πρωτότυπο.

Περιηγηθείτε στα μουσικά έργα του Αρχείου Νίκου Σκαλκώτα