Συλλογή Chambure - Collection Chambure

Logo
theodorakis_archive_dspace
Η Συλλογή αποτελείται από σπάνια βιβλία και παρτιτούρες που βρίσκονταν στη κατοχή της περίφημης Γαλλίδας μουσικολόγου Genevieve Thibault de Chambure (1902-1975).
Συγκεκριμένα η συλλογή περιλαμβάνει 49 μουσικά χειρόγραφα, 62 έντυπες παρτιτούρες και 8 εκδόσεις με κείμενα που αφορούν τη μουσική.

Τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα αντιπροσωπεύουν διάφορες πτυχές της μουσικής ζωής στη Γαλλία και την Ιταλία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1730-1860, με ορισμένες εξαιρέσεις που διευρύνουν το φάσμα, γεωγραφικά (Αυστρία, Γερμανία, Μεγάλη Βρεταννία) ή χρονικά (το παλαιότερο βιβλίο χρονολογείται από το 1665). Στα είδη της μουσικής, που αντιπροσωπεύονται στη συλλογή, συμπεριλαμβάνονται κυρίως η μουσική δωματίου, η όπερα (ή αποσπάσματα από όπερες) και η θρησκευτική μουσική. Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι επίσης οι έντυπες και χειρόγραφες συλλογές επιλεγμένων κομματιών από επιτυχημένα έργα σε διάφορες διασκευές ή απλοποιημένες εκδοχές με σκοπό την εκλαϊκευσή τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή εδώ
The collection consists of rare books and scores that were in the possession of the famous French musicologist Genevieve Thibault de Chambure (1902-1975).
In particular, the collection includes 49 musical manuscripts, 62 sheet music and 8 editions with texts related to music.

Most of these texts represent various aspects of musical life in France and Italy during the period 1730-1860, with some exceptions. The types of music that are represented in the collection include mainly chamber music, opera (or excerpts from opera) and religious music. Characteristic of this period are also the printed and handwritten collections of selected pieces from widespread music works in various arrangements or simplified versions for the purpose of their popularization.