Συλλογή Προγραμμάτων - Programs Collection

Logo
theodorakis_archive_dspace
Η συλλογή προγραμμάτων της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» αριθμεί περίπου 2.160 προγράμματα, το παλαιότερο εκ των οποίων χρονολογείται στα 1882.

Τα προγράμματα προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές παλαιών μελών του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής και συγκεντρώθηκαν από την Αλεξάνδρα Τριάντη την εποχή που διετέλεσε πρόεδρος (1968-1977). Το 1995, οπότε ιδρύθηκε η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη, η συλλογή περιήλθε στη κατοχή της και με την πάροδο των ετών πολλαπλασιάσθηκε μέσω δωρεών ή αγορών από ιδιώτες-συλλέκτες και δημοπρασίες.

Η συλλογή αυτή περιέχει κυρίως προγράμματα συναυλιών μουσικής δωματίου και συμφωνικής μουσικής και δευτερευόντως προγράμματα όπερας, οπερέτας και επιθεώρησης, παρά τη μεγάλη άνθηση που γνώρισαν τα είδη αυτά στην Αθήνα το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανώς στις προτιμήσεις των προκατόχων των προγραμμάτων.
The programmes collection of the Music Library of Greece ‘Lilian Voudouri’ amounts to about 2.160 programmes. The oldest one dates back to 1882.

The programmes originate from private collections of members of The Friends of Music Society and were collected by Alexandra Trianti during the time that she was President of the Society (1968-1977). In 1995, when the Music Library of Greece was founded, the collection came to its possession and, in the course of time, it was enriched by new donations or purchases from private collectors and auctions.

This collection includes primarily concert programmes of chamber and symphonic music and secondarily programmes of operas, operettas and revues despite the popularity of the latter during the first half of the 20th century in Athens. This fact reflects the preferences of the original possessors of those programmes.