Συλλογή Βυζαντινής Μουσικής - Byzantine Music Collection

Logo
theodorakis_archive_dspace
Η Μεγάλη Μουσική της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» διαθέτει μεγάλη συλλογή βιβλίων βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσική καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. Σημαντική επίσης θεωρείται η Βυζαντινή μουσική και από μελετητές του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο έρευνας την εξέλιξη της μουσικής.
Η πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει βιβλιογραφία για τη βυζαντινή μουσική, ηχογραφήσεις, σπάνια χειρόγραφα και εκδόσεις με βυζαντινή σημειογραφία.
Τα 33 βιβλία με βυζαντινή μουσική σημειογραφία, που ανήκουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη προέρχονται από εκδοτικούς οίκους του Βουκουρεστίου, της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Βιέννης, των Αθηνών και του Αγίου Όρους και χρονολογούνται από το 1820 έως το 1961. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται το «Σύντομον Δοξαστάριον του αοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου», το οποίο εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1820 και είναι το δεύτερο έντυπο με βυζαντινή μουσική σημειογραφία που εκδόθηκε ποτέ.
The Music Library of Greece ‘Lilian Voudouri’ owns a large collection of books on Byzantine and post-byzantine music, as this music forms an important and integral part of Greek tradition and civilization.
The rich Library collection includes bibliography on Byzantine music, recordings, rare manuscripts and publications with Byzantine music notation.

The 33 books with Byzantine music notation that have been digitized come from publishers in Bucharest, Constantinople, Thessaloniki, Vienna, Athens and Mount Athos and date from 1820 to 1961. Among them is the “Syntomon Doxastarion tou Aoidimou Petrou Lampadariou tou Peloponnisiou” which was published in Bucharest in 1820 and consists the second printed book with Byzantine music notation that has ever been published.